Privacyverklaring

Uitleg over privacy.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?
Wanneer je je inschrijft, geef je toestemming om een gezamenlijk medisch dossier over jou bij te houden. We verwerken de gegevens over jouw gezondheid om medische diagnoses te stellen, om je de nodige zorg en behandelingen te kunnen verstrekken en om je de juiste geneesmiddelen voor te schrijven. Ook gebruiken we deze gegevens om onze zorgkwaliteit te verbeteren en voor interne door de overheid opgelegde doeleinden.

Volledige uitleg:

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens.
Wijkgezondheidscentrum ’t Spoor vzw hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Wijkgezondheidscentrum ’t Spoor vzw houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op de patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Wijkgezondheidscentrum ’t Spoor vzw, Guldensporenstraat 84 2140 Borgerhout en worden enkel voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.
Doel van de verwerking.
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c) en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kan verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw inschrijving in ons centrum of voor de boekhoudkundige verwerking van betalingen van mogelijke consultaties.
Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.
In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Wijkgezondheidscentrum ’t Spoor vzw zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim en hebben enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.
Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijke vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.
Delen van gegevens.
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners zullen zij ook effectief inzage hebben in uw gegevens.
In het kader van de maandelijkse facturatie van uw inschrijving aan de mutualiteiten worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw ziekenfonds. Voor niet verzekerde patiënten ten laste van het ocmw gebeurt dit met het betreffende ocmw. Voor patiënten ten laste van Fedasil delen we bepaalde gegevens met de desbetreffende dienst.
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.
Uw rechten als patiënt.
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van deze gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan één van onze artsen. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts, zorgverlener of bij de coördinator van het centrum terecht.
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts, zorgverlener of coördinator kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.